Ön Kayıt Aydınlatma Metni

AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ

İRİS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ
“7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında; Yapılacak eğitim kayıtlarında, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’ nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz. İris İş Sağlığı Ve Güvenliği Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bundan sonra “İRİS LTD.” olarak anılacaktır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Öğrenci olarak eğitim başvurusu ve takip eden süreçlerde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, medeni durumu (Kadın adaylardan evlenmiş/boşanmış olanların evlilik cüzdan bilgileri), baba adı, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, imza bilgisi, nüfus cüzdan fotokopisi İletişim Bilgisi Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi, işyeri adresi ve telefonu Eğitim Bilgisi Öğrenim durumu, diploma bilgileri ve fotokopisi Finansal Bilgi Banka bilgileri, kredi kartı bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ
▪ Eğitim sürecini tamamlamak,
▪ Şirket ve eğitim alan kişi güvenliğinin sağlanması,
▪ Eğitim ve performans değerlendirmeleri,
▪ Eğitim alanların iç ve dış menfaatleri doğrultusunda veri işleme faaliyetleri (ör; Yetkili Kuruma bildirim, sertifika verilmesi vb.)
▪ Finansal süreçlerin yürütülmesi (eğitim ücretlerinin ödemesinin kontrolü, vb)
▪ Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; Şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım ( ör; bu doğrultuda eğitim, programlar ve sonraki süreçte gerekirse işe alım faaliyetleri kapsamında SMS ve e-mail gönderimi vb.)
▪ Hukuki uyum sebepleri
▪ Yurtiçi eğitim, denetim vb. iş gereklilikleri
Kayda alınan Kişisel Veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

İRİS LTD., olarak yasalar ve ilgili taraflar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar, operatör şirketleri vb. ile paylaşılabilmektir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle1 İRİS LTD’ ye başvurarak;
• İRİS LTD. olarak eğitim aldığınız şirketin, kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenmek ve bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını sormak ve KVKK yasasına uygun amaçla kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
• Kişisel verilerinizin yurtiçi ve yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek gibi haklara sahipsiniz.
• Kişisel verilerinizin yanlış, eksik olduğu durumlarda düzeltilerek aktarımın yapılmasını sağlamak hakkına sahipsiniz.

Ayrıca;
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 gereği ve uyarınca uygun şartlarda imha edilmesini (silinmesini ve yok edilmesi) talep edebilir ve aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi ve yok edilmesini) talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin KVKK’ na aykırı bir şekilde işlenmiş olmasından dolayı zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi İRİS LTD.’ nin http://www.https://irisakademi.com.tr alan adlı internet sitesinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Gazi Mustafa Kemal Blv. No: 100 06570 ANKARA” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde İRİS LTD. tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin İRİS LTD. için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.2

Başvuru Hakkının İstisnaları
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
• Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip İRİS LTD. tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda işlenmesine rızam vardır.

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Formu Doldurun, HEMEN ARAYALIM

Formu doldurduğunuzda; Şartlarımızı, Veri Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Canlı Destek Hattı
Eğitim Temsilcimiz ile Görüşün
Merhaba.
İris Akademi Eğitim Kurumları'na hoşgeldiniz.
Size nasıl yardımcı olabilirim?