İşyeri Hemşireliği (Diğer Sağlık Personeli) Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı
Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun niteliklere haiz kişilerin mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.
Bu temel amaç çerçevesinde, bu eğitim programı ile işyerlerindeki fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan risk etmenlerine ve korunma tedbirlerine yönelik bilginin yanı sıra temel hukuk ve iş hukukuna dair ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
İSG-KATİP, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programıdır. Bu program iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusundaki iş ve işlemlerin tamamının elektronik ortama aktarılarak sürdürülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla diğer sağlık personeli temel eğitim programı müfredatına İSG-KATİP sistemi dâhil edilmiştir.
A. Tanımlar
Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
Uzaktan Eğitim: Diğer sağlık personeli temel eğitim programının ilgili mevzuatta izin verilen kısmının internet üzerinden uygulanmasını sağlayan ve katılımcı, sorumlu eğitici, ders içeriği ve süreleri ile hizmetin sunulacağı internet adresi ve erişim bilgileri gibi unsurların tamamından oluşan sistemi,
Kurum: Diğer sağlık personeli eğitimini ilgili yönetmeliklere istinaden vermeye yetkili eğitim kurumunu,
Katılımcı: Diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun niteliklere haiz kişileri,
Öğrenme Yönetim Sistemi: Katılımcı, eğitici ve yöneticilerin çevrimiçi öğrenme hizmetlerine erişmesini sağlayan ve bunları düzenleyen sistemi,
Eşzamanlı (senkron) eğitim: Eğitici(ler) ile bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman diliminde bir arada olduğu eğitimi,
Eşzamansız (asenkron) eğitim: Bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, zamandan ve mekândan bağımsız eğitimi,
Yazılı materyal: Elektronik/manyetik ortamda bulunan her türlü yazıyı,
Görsel materyal: Elektronik/manyetik ortamda bulunan her türlü videoyu,
İşitsel materyal: Elektronik/manyetik ortamda bulunan her türlü sesi,
Sanal sınıf: Eğitici(ler) ile katılımcıların aynı anda farklı mekanlarda iletişim içinde oldukları eğitim ortamını,
ifade eder.

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Genel Yapısı
Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının süresi tamamı teorik olmak üzere toplam 90 saat olarak tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Uzaktan eğitim teorik eğitimin en fazla yarısı olacak şekilde tasarlanmalıdır. Programın uygulanmasında öncelikle uzaktan eğitim tamamlanacak, ardından yüz yüze eğitime başlanacaktır.
Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının her bir öğesi ile ilgili program geliştirme sürecinde uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır. Buna göre sırasıyla, her konu için belirlenen amaç ve öğrenme hedefleri, programın içeriği, öğretme-öğrenme süreci ve ölçme-değerlendirme süreci ve bu süreçlerin her birine dair esaslar verilmiştir.
Programda yer alan konuların amaç ve öğrenme hedeflerine ilişkin esaslar
Öğrenme hedefi, katılımcıların bu süreç sonucunda kazanımlarının belirtileceği bölümdür. Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programında yer alan her konunun genel amaçları ve katılımcılara kazandırılmak istenen özellikler belirlenmiştir. Konunun genel amacı ve ayrıntılı amaçları ile bu sürecin planlanması, ölçme değerlendirme konusunda eğiticiye rehber olacaktır.
Programın içeriği ile ilgili esaslar
Programın içeriği belirlenirken 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunların ilgili diğer mevzuatları dikkate alınmıştır. Program kapsamındaki konular işyerleri ölçeğinde diğer sağlık personelinin uygun bilgi ve becerileri kazanacağı şekilde belirlenmiştir.
Diğer sağlık personelinin mesleklerini işyerinde icra ederken İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görev, yetki ve sorumluluklarının aktarılması amaçlanmıştır.
Öğretme-öğrenme süreci ile ilgili esaslar
Programda belirlenen amaçlara ulaşılması ve katılımcılara öğrenme hedeflerinin kazandırılması için bazı noktalara dikkat edilmelidir.
Eğitimlerin verimli ve etkili olması için katılımcıları öğrenme sürecinde aktif kılacak yöntemler, stratejiler ve teknikler kullanılmalıdır. Vaka incelemeleri, örnek olay çalışmaları,

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı
(Toplam: 90 saat)
Uzaktan eğitim (45 saat)
Eşzamanlı (%10)
Eşzamansız (%90)
Yüz yüze eğitim (45 Saat)

büyük ve küçük grup tartışmaları, soru-cevap, beyin fırtınası vb. yöntem ve tekniklerin kullanılması önerilmektedir. Ele alınan konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere görseller, videolar, bilgisayar destekli sunumlar, modeller ve uygun araç-gereçler kullanılmalıdır.
Eğiticinin yürüteceği bir ders için üç kısım önerilmektedir. Öncelikle, dersin nasıl başlayacağına karar verilmelidir. Dersin giriş aşaması olan bu kısımda, ilk olarak eğiticinin kendini tanıtması ve katılımcılarla tanışması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca, katılımcıların dikkatlerini, öğrenilecek konu üzerinde yoğunlaştırmak, öğrenme konusunda onları isteklendirmek, o ders ile katılımcılara kazandırılması düşünülen özellikler (dersin öğrenme hedefleri) ve katılımcıları dersin akışı konusunda bilgilendirmek gerekmektedir. Bu kısım için dersin ilk 5-10 dakikası ayrılabilir.
İkinci aşama olan gelişme bölümünde ise katılımcıların yeni konu, tema ya da beceri ile tanışmaları amaçlanmaktadır. Bu aşamada katılımcının, yeni konuyu farklı öğrenme etkinlikleriyle, sorularla, tartışmalarla ya da uygulamalı çalışmalarla öğrenmesi beklenmektedir. Bir dersin en uzun süresi bu bölüme verilmelidir.
Bir dersin üçüncü ve son aşaması, kapanış ya da sonuçtur. Bir yansıtma süreci olarak da kabul edilen bu bölümde; özetleme, soru sorma ve gelişme bölümünde yapılan çalışmalar üzerinde konuşma, değerlendirme yapılarak katılımcının öğrenme sürecinden ne kazandığı belirlenmeye çalışılır.
Ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar
Değerlendirme, eğitimin öğrenim hedeflerine ulaşma sürecinde, katılımcıların eğitim öncesinde sahip oldukları bilgi, tutum ve becerilerin belirlenerek, bunlardaki değişimin ortaya konulması süreci olarak belirtilebilir. Değerlendirme hem katılımcıların bu eğitimlerden ne derece fayda sağladığını belirlemek, hem de dersin niteliği hakkında geri bildirimler alınması açısından önem taşımaktadır.
Katılımcıların belirlenen hedeflere ne derece ulaştıklarını belirlemenin birçok yolu bulunmaktadır. Kısa ya da uzun cevaplı sorular, ders içi gözlemler, katılımcılarla grup olarak ya da ayrı ayrı yapılan görüşmeler, proje çalışmaları vb. gibi tekniklerle katılımcıların verilen dersin öğrenme hedeflerine ne kadar ulaştıkları ortaya konulabilir.
Ölçme ve değerlendirmenin nasıl olması gerektiği konusunda temel kaynak öğrenme hedefleridir. Ölçme ve değerlendirme öğretim sürecinde hedeflenenlerden ne kadarının gerçekleştirildiğini gösterdiği için bir taraftan hedef kitle hakkında önemli bilgiler elde edilirken, diğer taraftan öğretim sürecinin niteliği hakkında da geribildirimler alınabilir. Bu bilgiler daha sonra yapılacak planlamaların daha etkili, verimli ve ilgi çekici olmasına yardımcı olacaktır.
Derslerle ilgili yapılan değerlendirmenin yanı sıra, programın genel başarısını ölçmek üzere programın başında bir ön test ve bitiminde bir son test uygulamasının yapılması ve elde edilen sonuçların analiz edilerek eğitim programının niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Eğiticilerin öğretim süreçlerine dair esaslar
Eğitimlerin verimli geçmesi için eğiticiler, ders verecekleri konu ve katılımcıların mevcut bilgi, tutum ve becerilerinden yola çıkarak ihtiyaç analizi yaparlar. Eğitimin planlaması ve kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi bu analiz doğrultusunda gerçekleştirilir. Derse dair belirlenen hedefler ve içeriklere dair güncel araştırma, mevzuat, yayın ve ilgili analizleri takip ederek eğitim içeriğini güncel hale getirirler. Katılımcılara derse dair kaynaklara, güncel mevzuata ve ilgili diğer materyallere nasıl ulaşılabileceğine dair bilgi verilmelidir. Katılımcıların yetişkin olduğu da dikkate alınarak, eğiticiler interaktif yöntemler ile görsel-işitsel materyalleri kullanır.
Eğitim programı kapsamında gerçekleştirilecek küçük grup dinamiğine dayalı vaka çalışması için belirlenen konulara dair örnek vakalar için senaryo hazırlar, senaryo kapsamındaki görevler belirler, görsel/işitsel vb. araç – gereçleri hazırlar.

Programın tamamı için tıklayınız.

Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Formu Doldurun, HEMEN ARAYALIM

Formu doldurduğunuzda; Şartlarımızı, Veri Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Canlı Destek Hattı
Eğitim Temsilcimiz ile Görüşün
Merhaba.
İris Akademi Eğitim Kurumları'na hoşgeldiniz.
Size nasıl yardımcı olabilirim?